drona z pilotem Wrocław

Polityka Prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej polityki prywatności oraz wprowadzonej i obowiązującej w DELFA Robert Szwed Polityce Bezpieczeństwa Informacji, informujemy że:

 1. 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest DELFA Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-2018 Wrocław, NIP: 899-136-11-62 (w dalszej części: DELFA Robert Szwed);
 2. 2. Inspektorem ochrony danych w DELFA Robert Szwed jest Pan Robert Szwed, adres e-mail: robert.szwed@delfa.pl
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu;
 4. 4. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  • 1. w celu realizacji przepisów prawa,
  • 2. w celu realizacji umowy,
  • 3. dla realizacji działań na rzecz Usługobiorcy,
 5. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 4 punkt 1, jest prawne upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, a w przypadku, o którym mowa w ustępie 4 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 6. 6. Dla realizacji działań Usługodawcy określonych w ust 4 pkt. 3 Usługobiorca dobrowolnie wyrazi świadomą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DELFA Robert Szwed oddzielnie dla każdego z celów przetwarzania danych.
 7. 7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim uprawnionym organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 8. 8. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  • • imion i nazwisk,
  • • adresu e-mail,
  • • adresu wysyłki,
  • • numeru telefonu,
  • • numeru NIP
  • • inne dane niezbędne dla realizacji określonego celu realizacji usługi
 9. 9. Przetwarzanie danych osobowych określonych w ustępie 8 zawsze odbywa się zgodnie z zasadą adekwatności i minimalizacji danych dla realizacji określonego celu.
 10. 10. DELFA Robert Szwed zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. 11. Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy DELFA Robert Szwed mają dostęp do danych osobowych Usługobiorców. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.
 12. 12. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  • • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • • prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych,
  • • do przeniesienia danych osobowych,
  • • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,
  • • do usunięcia danych osobowych,
  • • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 13. 13. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r., innych obowiązujących przepisach, Polityce Prywatności, Polityce Bezpieczeństwa Informacji - Ochrony Danych Osobowych.
 14. 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z DELFA Robert Szwed umowy o świadczenie usług oferowanych przez DELFA Robert Szwed, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym czasie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytuły zawartej Umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 15. 15. Strona internetowa delfa@delfa.pl DELFA Robert Szwed generuje pliki cookie. Użytkownik może zablokować je za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

DOKUMENTACJA

dron z kamerą Wrocław

MEDIA

wynajem dronów we Wrocławiu

PROMOCJA

tanie filmy z drona

Profesjonalne filmy i fotografie lotnicze

KONTAKT

BIURO - 50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 9B

TELEFONY: 71 71 329 70 23 :: 604 796 869

DELFA DRONY jest marką firmy DELFA Robert Szwed
© 2018 Delfa Robert Szwed

www.delfa.pl

DANE FIRMOWE

DELFA Robert Szwed
52-007 Wrocław, ul. Pomorska 4/24

REGON: 931188879
NIP: 899 136 11 62